CSS☏3完成莱单悬停实际效果

日期:2021-03-24 类型:科技新闻 

关键词:小程序开发者工具,小程序在线生成平台,小程序编辑,免费的小程序,微信小程序在哪里

完成实际效果:

html

<nav id="nav-1">
 <a class="link-1" href="#">Home</a>
 <a class="link-1" href="#">About</a>
 <a class="link-1" href="#">Contact</a>
 <a class="link-1" href="#">Shop</a>
</nav>

<nav id="nav-2">
 <a class="link-2" href="#">Home</a>
 <a class="link-2" href="#">About</a>
 <a class="link-2" href="#">Contact</a>
 <a class="link-2" href="#">Shop</a>
</nav>

<nav id="nav-3">
 <a class="link-3" href="#">Home</a>
 <a class="link-3" href="#">About</a>
 <a class="link-3" href="#">Contact</a>
 <a class="link-3" href="#">Shop</a>
</nav>

css

@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway);
body {
 margin: 0px;
}
nav {
 margin-top: 40px;
 padding: 24px;
 text-align: center;
 font-family: Raleway;
 box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
#nav-1 {
 background: #3fa46a;
}
#nav-2 {
 background: #5174C0;
}
#nav-3 {
 background: #EEA200;
}

.link-1 {
 transition: 0.3s ease;
 background: #3fa46a;
 color: #ffffff;
 font-size: 20px;
 text-decoration: none;
 border-top: 4px solid #3fa46a;
 border-bottom: 4px solid #3fa46a;
 padding: 20px 0;
 margin: 0 20px;
}
.link-1:hover {
 border-top: 4px solid #ffffff;
 border-bottom: 4px solid #ffffff;
 padding: 6px 0; 
}

.link-2 {
 transition: 0.6s;
 color: #ffffff;
 font-size: 20px;
 text-decoration: none;
 border-right: 2px dotted transparent;
 padding: 30px 8px 0 10px;
 margin: 0 10px;
}
.link-2:hover {
 border-right: 2px dotted #ffffff;
 padding-bottom: 24px;
}
.link-3 {
 transition: 0.4s;
 color: #ffffff;
 font-size: 20px;
 text-decoration: none;
 padding: 0 10px;
 margin: 0 10px;
}
.link-3:hover {
 background-color: #ffffff;
 color: #EEA200;
 padding: 24px 10px;
}

之上便是CSS3完成莱单悬停实际效果的详尽內容,大量有关css3 莱单悬停的材料请关心脚本制作之家其他有关文章内容!